REGULAMIN SKLEPU

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) dotyczy działalności prowadzonej przez  Spektra Rafał Koczyk, Plac Czarnieckiego 80/19 05-070, Sulejówek, NIP 8222167495, REGON 381282523, polegającej na sprzedaży towarów poprzez Portal internetowy www.meelite.pl (zwany dalej jako: „Portal”).
  2. Aktualny Regulamin jest w każdej chwili dostępny na stronie Portalu, a także w siedzibie Spektra znajdującej się w Sulejówku (05-070) przy Al. Plac Czarnieckiego 80/19, w której to lokalizacji  prowadzi działalność.
  3. Niniejszy Regulamin obejmuje ogólne warunki sprzedaży  Spektra RK.  Spektra nie akceptuje jakichkolwiek innych warunków sprzedaży poza przedstawionymi w Regulaminie, chyba że wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących. Przedmiotowe warunki sprzedaży stosuje się do wszystkich umów, transakcji, innych relacji biznesowych, zawieranych przez Spektra RK poprzez Portal internetowy www.meelite.pl.                                                                                          
  4. Propozycje nabycia towarów na Portalu www.meelite.pl (która nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego), umieszczone na przedmiotowym Portalu przez Spektra, adresowane są do przedsiębiorców, w tym do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które – na mocy odpowiednich ustaw – mogą, jako przedsiębiorcy, we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz do osób fizycznych posiadających pełna zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej „Użytkownikami”). Postanowienia niniejszego Regulaminu wynikające z przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827) mają zastosowanie wyłącznie do tych użytkowników, którzy składając zamówienia i zawierając z Spektra RK umowy mają status konsumentów.
  5. Regulamin jest akceptowany przez Użytkownika poprzez dokonanie odpowiednich potwierdzeń w trakcie rejestracji lub w czasie składania zamówienia, potwierdzenia te oznaczają, iż Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego zastosowanie.
  6. Wszystkie ceny w serwisie www.meelite.pl są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT od towarów i usług w wysokości 8% lub 23%. Ceny towaru nie zawierają kosztów przesyłki towaru do Użytkownika, które to koszty są podawane użytkownikom odrębnie przed złożeniem zamówienia.

II. Użytkownicy i konta Użytkowników

 1. Użytkownikami Portalu mogą być zarówno podmioty posiadające zarejestrowane konto na Portalu jak i takiego konta nie posiadające.
  2. Konto na Portalu www.meelite.pl prowadzonym przez Spektra RK jest bezpłatne i może zostać w każdej chwili, nieodpłatnie, usunięte na podstawie prośby Użytkownika przesłanej do Spektra RK. Konto w Serwisie Spektra RK może zostać założone w dowolnej chwili. Użytkownik może założyć tylko jedno konto. W przypadku założenia przez tego samego Użytkownika więcej niż jednego konta lub podania podczas rejestracji nieprawdziwych danych,  Spektra RK jest uprawniony do likwidacji konta (lub kont) w trybie natychmiastowym.
  3. W celu zawarcia umowy z Spektra RK poprzez Portal www.meelite.pl, Użytkownik  nie ma obowiązku posiadać konta na Portalu.
  4. Podczas rejestracji konta, jak i w sytuacji gdy Użytkownik nabywa produkty bez rejestracji konta, Użytkownik zostaje poproszony o podanie wymaganych danych pozwalających na prawidłową identyfikację Użytkownika, w tym w szczególności imienia i nazwiska Użytkownika, adresu wysyłkowego, nr telefonu kontaktowego, adresu e-mail.
  5. Po zakończeniu procedury zakładania konta na Portalu www.meelite.pl, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną na wskazany w trakcie rejestracji adres e – mail. Każdy Użytkownik w każdym czasie może zarządzać swoim kontem.
  6. Jeśli Użytkownik posiada zarejestrowane konto,  jest zobowiązany przechowywać hasło do konta w serwisie  Spektra RK tak, aby było one niedostępne dla osób trzecich. W przypadku gdy dane te weszły w posiadanie osoby niepowołanej, Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym  Spektra RK z wykorzystaniem danych teleadresowych  Spektra RK. Każdy Użytkownik ponosi, co do zasady, odpowiedzialność za wszelkie działania dokonywane z wykorzystaniem jego konta Użytkownika. Odpowiedzialność jest wyłączona wówczas, gdy Użytkownikowi nie można przypisać winy za nadużycie jego konta.
  7. Spektra RK zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich działań  prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania, w związku z działaniem Użytkownika wbrew Regulaminowi, w szczególności jeśli Spektra RK na podstawie obiektywnych przesłanek uzna, iż zachodzą podstawy do uznania działania Użytkownika za bezprawne, umyślne lub zawinione.
  8. Każdy użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie mu w formie elektronicznej (na podany przezeń adres e – mail) prawidłowo wystawionych dokumentów finansowych, w tym w szczególności faktur VAT oraz faktur korygujących, bez podpisu wystawcy. Potwierdzenie otrzymania e – maila przez Użytkownika pod właściwym adresem jest równoznaczne w związku z tym z otrzymaniem przez niego danego dokumentu, o którym mowa powyżej. Spektra RK zobowiązuje się do przyjmowania akceptacji Użytkowników w przedmiocie dokumentów finansowych, w tym w szczególności faktur VAT oraz faktur korygujących w formie e – mailowej.

III. Zakupy i Zawarcie Umowy

 1. Przy zawieraniu umów przez Użytkowników poprzez Portal www.meelite.pl, drugą stroną umowy (sprzedawcą) jest zawsze i wyłącznie  Spektra RK.
  2. Użytkownik, podając wymagane przez Spektra RK dane, loguje się do swojego konta na Portalu www.meelite.pl lub dokonuje rejestracji w serwisie Spektra RK.
  3. Użytkownik każdorazowo dokonuje płatności w jednej z dostępnych form: płatności elektroniczne realizowane przez agenta rozliczeniowego (Przelewy 24), przelew, gotówką, gotówką za pobraniem w przypadku wysyłki/dostawy.
  4. Wybór opcji płatności za towar za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego (Przelewy 24) może wiązać się z koniecznością poniesienia nie wchodzącej w skład ceny świadczenia opłaty lub prowizji według cennika Agenta Rozliczeniowego.
  5. Użytkownik (kupujący) – po zalogowaniu lub zarejestrowaniu, jeżeli wybrał opcję założenia konta w Portalu – wybiera interesujące go towary (ich liczbę), umieszczając w koszyku. Następnie Użytkownik (kupujący) dokonuje w trakcie procedury zamawiania towaru akceptacji zamówienia .
  6. Poprzez  złożenie w trakcie procedury zamawiania towaru wymaganych przez Spektra RK stosownych dyspozycji, w szczególności wyboru opcji  „kupuję i płacę” Użytkownik zawiera z Spektra RK umowę nabycia towaru.
  7. Po akceptacji zamówienia, Użytkownik otrzymuje e – mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia (dojścia oferty do  Spektra RK).

IV. Sposób porozumiewania się z Użytkownikiem oraz dane kontaktowe umożliwiające kontakt Użytkowników z Spektra RK

 1. Dla celów wynikających lub związanych z umowami, transakcjami i innymi relacjami biznesowymi, zawieranymi przez  Spektra RK poprzez Portal internetowy www.meelite.pl, Spektra RK posługuje się w szczególności (nie wyłącznie) przedstawionymi poniżej adresami e – mail:

kontakt@meelite.pl; spektra.rk@gmail.com

 1. Dla celów zapewnienia szybkiego i efektywnego kontaktu Użytkowników z Spektra RK dostępne są również następujące numery telefonów:
  +48 606 238 531
 2. Główne cechy świadczenia Spektra RK
 3. Spektra RK prowadzi sprzedaż towarów, które są rzeczami ruchomymi. Szczegółowy opis towarów zamieszczony jest w Portalu.
  2. Spektra RK zobowiązany jest do sprzedaży towarów, które są wolne od wad.

VI.Przesyłki / Dostawy

 1. Dostawy realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Koszty dostawy są każdorazowo doliczane do faktury wystawianej przez Spektra RK, w związku ze sprzedażą towaru. Informacja o koszcie dostawy jest każdorazowo dostępna na Portalu  i widoczna w trakcie procesu składnia zamówienia.
  3. Przesyłki są realizowane przez podmioty, zajmujące się profesjonalnie świadczeniem usług kurierskich lub transportowych.
  4. Przy wyborze opcji płatności „kurier za pobraniem” wysyłka/dostawa jest bezpłatna powyżej 120 złotych brutto kwoty zamówienia, zaś przy wyborze opcji płatności „kurier przedpłata” wysyłka/dostawa jest bezpłatna powyżej 100 złotych brutto kwoty zamówienia.
  5. Wysyłki są realizowane w terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
  6. Informacja o stanie realizacji zamówienia dostępna jest na koncie Użytkownika .
  7. Spektra RK nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (np. podanie błędnych lub nieprawidłowych danych adresowych), który ponosi wszelkie skutki swoich działań i zaniechań w tym zakresie.

VII.Dane osobowe

 1. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkowników zachowane są w poufności i z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych, w tym w szczególności z poszanowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
  2. Korzystając z Portalu www.meelite.pl Użytkownik wyraża zgodę na to, że Spektra RK będzie przetwarzał jego dane osobowe (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., t.j. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.), według zasad szczegółowo określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem http://www.meelite.pl/polityka_prywatnosci .
  3. Użytkownik składając zamówienie zobowiązany jest podać swoje dane osobowe konieczne do zawarcia umowy i jej wykonania zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  4. Użytkownik może wyrazić zgodę, o której mowa w art. 10 ust. 2 z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), na otrzymywanie od Spektra RK informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.  Wyrażenie zgody otrzymywania informacji handlowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem złożenia i realizacji zamówienia.
  5. Użytkownik ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

VIII.Postępowanie reklamacyjne

 1. Spektra RK ponosi odpowiedzialność za wady towaru z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
  2. Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi Użytkownik może składać telefonicznie pod numerem telefonu +48 606238531, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@meelite.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Spektra Rafał Koczyk, Plac Czarnieckiego 80/19, 05-070 Sulejówek. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

– imię, nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika,

– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika,

– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

 1. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
  4. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, sprzedawcy itp. której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Użytkownik może zgłosić reklamację powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

IX.Gwarancja

 1. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta Użytkownik może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu. Dane adresowe autoryzowanych punktów serwisowych znajdują się na stronie internetowej producenta oraz w karcie gwarancyjnej produktu.
  2. Warunki gwarancji, czyli prawa i obowiązki klienta z niej wynikające określa producent w karcie gwarancyjnej, o ile gwarancja została udzielona.

X.Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej z Spektra RK bez podania przyczyn składając oświadczenie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi  w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w szczególności których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy przez konsumentów oraz formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdują się w załącznikach do niniejszego regulaminu.

XI. Prawa autorskie/własność intelektualna

Nikt nie ma prawa korzystać w jakichkolwiek sposób z jakichkolwiek materiałów, ilustracji, zdjęć, opisów, układu strony, zamieszczonych w Portalu www.meelite.pl  prowadzonym przez Spektra RK opisów – stanowiących własność Spektra RK, pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

XII. Postanowienia dodatkowe

 1. W przypadku zawarcia przez Strony umowy, Spektra RK wysyła do Użytkownika (na jego adres e – mail) informację podsumowującą zawierającą między innymi numer zamówienia, zawartość zamówienia, dane wysyłkowe oraz dane kontaktowe Spektra RK.
  2. Użytkownik otrzymuje ponadto e – mail z informacją o wysyłce towarów.
  3. Wszelkie umowy zawierane są w języku polskim. Prawem właściwym dla umów zawieranych poprzez Portal  www.meelite.pl jest prawo polskie.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu lub umowy zostanie uznane za nieskuteczne lub nieważne, nie oznacza to nieważności lub nieskuteczności całego Regulaminu lub umowy.
  2. Zapisy nieskuteczne lub nieważne należy zastąpić postanowieniami skutecznymi lub ważnymi, odpowiadającymi właściwości zobowiązań stron.
  3. Spektra RK zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie z ważnych przyczyn. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spektra RK, co nie dotyczy złożonych przed dokonaniem zmiany Regulaminu zamówień i umów będących w trakcie realizacji. Klient  posiadający konto na Portalu przy pierwszym logowaniu w Portalu  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z brakiem możliwości składania nowych zamówień przez Użytkownika za pośrednictwem konta na Portalu. Nie dotyczy to sytuacji, w której Użytkownik zawarł umowę, akceptując treść Regulaminu w brzmieniu z chwili składania zamówienia – w takim przypadku zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Aktualna wersja Regulaminu jest  każdorazowo dostępna dla akceptacji Użytkowania w trakcie procedury zamawiania towaru bez wykorzystania konta na Portalu. Wyłącznie po akceptacji aktualnej wersji Regulaminu będzie miał możliwość skorzystania z zakupów na Portalu www.meelite.pl
  4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Warszawa, dnia 26 września 2018 r.

 

Załącznik Nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Portal MeeLite ; kontakt@meelite.pl; spektra.rk@gmail.com )  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz   na adres MeeLite, Plac Czarnieckiego 80/19; 05-070 Sulejówek, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.;

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Załącznik Nr 2 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Spektra Rafał Koczyk z siedzibą w Sulejówku przy Placu Czarnieckiego 80/19; 05 – 070 Sulejówek, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8222167495, kontakt@meelite.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*), numer dokumentu zakupu (*)

 

_________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

_________________________________________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)

 

__________________________________________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

______

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

REGULAMIN NEWSLETTERA

Regulamin subskrypcji newslettera MeeLite wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.jedn. Dz.U. 2013, poz. 1036) przez Spektra Rafał Koczyk., Plac Czarnieckiego 80/19, 05-070 Sulejówek, NIP 8222167495, REGON 381282523, (zwaną dalej „MeeLite” lub „Usługodawca”).

 

 1. Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usługi newslettera MeeLite
 2. Przed skorzystaniem z bezpłatnej usługi newslettera MeeLite osoba przystępująca do jego subskrypcji Online wyraża zgodę na przedstawione poniżej warunki.
 3. Newsletter elektroniczny wysyłany jest przez firmę MeeLite do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podstawie art. 10 ust. 2  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Do subskrypcji usługi newslettera można przystąpić  w następujący sposób:

3.1. poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym newslettera na stronie www.meelite.pl
3.1. poprzez podanie adresu e-mail i zaznaczeniu opcji „Chcę otrzymywać newsletter” podczas rejestracji w sklepie internetowym MeeLite www.meelite.pl

 1. Po otrzymaniu przez MeeLite adresu poczty elektronicznej subskrybenta prześle na podany adres e-mail autoryzujący. Po dokonaniu pełnej autoryzacji, subskrybent może otrzymywać pocztą elektroniczną newsletter z MeeLite.
  5. Osoba, która przy zamawianiu subskrypcji newslettera podała nieprawdziwe dane lub podała adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec MeeLite w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec MeeLiite.
  6. Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji i tym samym wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.
  7. Aby zrezygnować z subskrypcji newslettera subskrybent powinien:

7.1.skorzystać z opcji automatycznej rezygnacji dostępnej w stopce każdego newslettera wysyłanego do subskrybentów;
7.2.wpisać adres e-mail w formularzu na stronie http://www.meelite.pl/kontakt i nacisnąć przycisk usuń;
7.3.wysłać e-mail na adres MeeLite newsletter@meelite.pl i kontakt@meelite.pl  z tytułem REZYGNACJA, z konta pocztowego, które jest zarejestrowane do subskrypcji, a które chce się wyrejestrować.

 1. MeeLite zastrzega, iż newsletter nie będzie przesyłany na te adresy poczty elektronicznej, z których nastąpił zwrot przesłanej wiadomości z wyrażoną chęcią rezygnacji.
  9. Subskrybent zgadza się na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przetwarzanie zebranych danych dla potrzeb kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej celem poinformowania o nowych produktach, usługach lub promocjach produktów MeeLite.

 

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych  drogą elektroniczną
 2. MeeLite będzie przesyłał do subskrybentów za pośrednictwem newslettera informacje dotyczące promocji i akcji specjalnych prowadzonych przez MeeLite oraz ciekawostki oraz informacje związane z branżą i działalnością MeeLite.
  2. Za pośrednictwem newslettera nie będą dostarczane Użytkownikom treści o charakterze bezprawnym.

 

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Do korzystania z usługi newslettera konieczne jest zachowanie następujących minimalnych warunków technicznych:

 1. dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego oraz Internetu,
  2. Minimalna szerokość ekranu 960px, czyli rozdzielczość 1024px x 768px,
  3. Przeglądarki: IE8+, Firefox, Opera, Chrome,
  4. czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna,
  4. zainstalowany program Acrobat Reader.

 

 1. Ochrona danych osobowych
 2. Subskrybent przystępując do subskrypcji newslettera jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych osobowych w zbiorze danych osobowych subskrybentów newslettera MeeLite oraz ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera. Przekazane dane, tj. adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie inne dane osobowe mogą być także przetwarzane dla prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, jeżeli przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Adresy poczty elektronicznej subskrybentów będą przechowywane i przetwarzane dla celów wykonania subskrypcji w siedzibie MeeLite w Sulejówku, Plac Czarnieckiego 80/19. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przesyłanie newslettera.
  2. MeeLite jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych MeeLite nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w przesyłaniu newslettera, chyba że obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Subskrybent zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. MeeLite zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Administrator danych nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi serwisowe w zbiorze przedmiotowych adresów

 

 1. Tryb postepowania reklamacyjnego

Wszelkie reklamacje związane z usługą newslettera należy zgłaszać do MeeLite na adres e-mail: newsletter@meelite.pl i kontakt@meelite.pl Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis sytuacji, która ma być rozpatrzona, a także wskazanie oczekiwanego rozstrzygnięcia. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez MeeLite. Wyniki rozpatrzenia reklamacji będą przesyłane na  adresy e-mail, z których wysłano zgłoszenie.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. MeeLite ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian, modyfikacji lub zaprzestania przesyłania newslettera bez wcześniejszego powiadomienia.
  2. W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
  3. MeeLite zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na stronie internetowej www.meelite.pl. W takim przypadku MeeLite prześle subskrybentowi zaktualizowaną wersję regulaminu na podany adres poczty elektronicznej. Jeżeli subskrybent nie akceptuje wprowadzonych zmian, może zrezygnować z newslettera w sposób wskazany ustępie nr I. 7. regulaminu. Jeżeli w ciągu 14 dni licząc od dnia przesłania subskrybentowi zaktualizowanej wersji regulaminu nie zrezygnuje on z subskrypcji newslettera MeeLite przyjmuj się iż zaakceptował on regulamin w zaktualizowanym brzmieniu z upływem 14 dnia licząc od dnia jego przesłania.
  4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z newsletterem oraz reklamacje usługi przesyłania newslettera prosimy kierować na adres poczty elektronicznej newsletter@meelite.pl i kontakt@meelite.pl; będą one rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia na wskazany adres.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej pod adresem www.meelite.pl